polityka cookies

polityka cookies

Niniej­sza Poli­tyka doty­czy pli­ków “cookies” odnosi się do strony inter­ne­to­wej www.taxmentor.pl, któ­rej wła­ści­cie­lem jest firma Centrum Finansowo-Szkoleniowe Union Sp. z o.o.

Czym są pliki cookies?

Pliki “cookies” to małe pliki tek­stowe reje­stru­jące aktyw­ność użyt­kow­nika online. Uła­twiają poru­sza­nie się po witry­nie oraz podej­mo­wa­nie roz­ma­itych dzia­łań, ponie­waż roz­po­znają urzą­dze­nie Użyt­kow­nika i wyświe­tlają stronę dopa­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Ich wyłą­cze­nie może spo­wo­do­wać błędne dzia­ła­nie strony oraz brak dostępu do nie­któ­rych funkcji.

Jakiego rodzaju pli­ków “cookie” uży­wamy i w jaki spo­sób je wykorzystujemy?

Stałe pliki cookie

Pliki cookie konieczne do prze­pro­wa­dze­nia pod­sta­wo­wych czyn­no­ści w ser­wi­sie, takich, jak trans­ak­cje itp. Pozo­stają na urzą­dze­niu użyt­kow­nika aż do momentu ręcz­nego usunięcia.

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwa­la­jące zapa­mię­tać wybory doko­nane przez Użyt­kow­nika i uży­wane m.in. przy logo­wa­niu. Pozo­stają na urzą­dze­niu użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia z ser­wisu lub zamknię­cia przeglądarki.

Pliki cookie słu­żące do ana­liz

Pliki cookie pozwa­la­jące zbie­rać dane zwią­zane ze spo­so­bem korzy­sta­nia z witryny inter­ne­to­wej, w tym tre­ści kli­kane przez użyt­kow­nika pod­czas prze­glą­da­nia witryny, i umoż­li­wia­jące ulep­sza­nie dzia­ła­nia oraz struk­tury serwisu.

Pliki cookie uży­wane do tar­ge­to­wa­nia

Pliki cookie zapa­mię­tu­jące infor­ma­cje doty­czące korzy­sta­nia z witryny inter­ne­to­wej, umoż­li­wia­jące pro­po­no­wa­nie użyt­kow­ni­kom pro­mo­cji i innych infor­ma­cji dosto­so­wa­nych do ich preferencji.

Usu­wa­nie pli­ków “cookies”

Każdy rodzaj prze­glą­darki ofe­ruje moż­li­wość blo­ko­wa­nia i kaso­wa­nia pli­ków cookie. Wię­cej infor­ma­cji na temat zarzą­dza­nia pli­kami cookie można uzy­skać, korzy­sta­jąc z poniż­szych linków:

Inter­net Explo­rer
Mozilla
Google Chrome
Opera
Apple Safari

nasi partnerzy

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij